Eliminatie van intercompanytransacties bij sidestream sales (RJ 260)

In de praktijk komen wij bij de uitvoering van een opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling of dossierreview regelmatig tegen dat bij een sidestream sale niet gehandeld wordt zoals vereist. Er wordt alleen in de geconsolideerde jaarrekening geëlimineerd en niet in de enkelvoudige.

Daarom hieronder de vereisten bij een sidestream sale op een rijtje.

Een ‘sidestream sale’ is een overdracht van een activum tussen deelnemingen en/of groepsmaatschappijen.

Enkelvoudig bij de verkopende maatschappij

Bij een ‘sidestream sale’ wordt de winst volledig verwerkt in de enkelvoudige jaarrekening van de verkopende rechtspersoon.

Enkelvoudig bij de verkrijgende maatschappij

De verkrijgende rechtspersoon dient in zijn eigen jaarrekening de activa en passiva op het moment van verkrijging te verwerken tegen zijn verkrijgingsprijs (RJ 260.307).

Enkelvoudig bij de deelnemende rechtspersoon

De deelnemende rechtspersoon verantwoordt zijn aandeel in het resultaat van de verkopende deelneming exclusief de nog niet gerealiseerde intercompanywinst.

Indien de verkrijgende rechtspersoon het actief weer heeft verkocht aan een derde mag de deelnemende rechtspersoon de winst volledig verantwoorden. Er heeft dan in feite realisatie plaatsgevonden door verkoop buiten de groep.

Bij een intercompanyoverdracht van vaste activa vindt realisatie plaats door afschrijving bij de deelneming. In het jaarlijkse deelnemingsresultaat zit dan immers de afschrijving van de nog niet gerealiseerde intercompanywinst. Het ongerealiseerde deel valt dan vrij gedurende de afschrijvingstermijn van het overgedragen actief.

Voorbeeld 1

De deelneming A heeft een activum op de balans staan voor 6K. Deelneming A verkoopt het activum op 31 december voor de reële waarde 10 aan zustermaatschappij B. De resterende levensduur is 4 jaar

Het resultaat van Deelneming A is 50. Beide 100%-deelnemingen worden gewaardeerd op nettovermogenswaarde.

A verwerkt de transactie als volgt:

r/c B                      10

Aan activum           6

Aan boekwinst       4

B verwerkt de transactie als volgt:

Activum                10

Aan r/c A              10

Jaarlijks schrijft zij 2,5K af op het actief

De moedermaatschappij verwerkt de transactie als volgt:

Deelneming                        46

Aan Resultaat deelneming 46 (50 – 4)

Jaarlijks realiseert moeder 1 (25% van boekwinst van 4) op het activum door afschrijving bij de dochter en boekt dan:

Deelneming                         1

Aan Resultaat deelneming  1

Voorbeeld 2

De 100% deelneming A levert goederen aan 80% zustermaatschappij B voor 500 inclusief een winstopslag van 100.

Op 31 december is 50% doorverkocht aan derden door zustermaatschappij B. Deelneming A heeft over het boekjaar een resultaat gehaald van 600

Beide deelnemingen worden gewaardeerd op nettovermogenswaarde.

Het gerealiseerde deel van het intercompanyresultaat is 50 (50% van 100) en het niet gerealiseerde deel is ook 50. De deelnemende rechtspersoon houdt bij het bepalen van het resultaat van A rekening met de afname van het relatieve belang in de overgedragen goederen.

De afname is 20% omdat B een 80% deelneming is.

Het deelnemingsresultaat voor A is dan 560 (600 – 40)

Resultaat volgens jaarrekening  A       600

Niet gerealiseerd (80% van 50)           40

Met de journaalpost bij de deelnemende rechtspersoon

Deelneming                                        40

A resultaat deelneming                      40

Geconsolideerde jaarrekening

Resultaten op intercompanytransacties tussen groepsmaatschappijen worden in de consolidatie volledig uit zowel de balanswaardering als het groepsresultaat geëlimineerd, voor zover deze resultaten nog niet zijn gerealiseerd door een overdracht van het verkregen actief of passief aan derden buiten de groep.

In de geconsolideerde jaarrekening blijft het actief (uit het voorbeeld 1) gewaardeerd op 6K, En wordt deze afgeschreven in 4 jaar t.l.v. het resultaat.

De niet gerealiseerde winst van de nog niet verkochte voorraad wordt volledig geëlimineerd. Met de volgende eliminatiejournaalpost:

Deelneming A              40

Groepsvermogen        10

Aan Voorraad              50

 

Sico Jurrius

 

Publicatiedatum 6 september 2023